یکشنبه، ۲۱ مهر ۹۲ - ۰۱:۲۵
احسان شهیر معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان
احسان شهیر معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان

احسان شهیر معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان

احسان شهیر معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان گفت : فناوري اطلاعات و ارتباطات همانطور كه در برنامه هاي توسعه كشور جايگاه و نقش بسزايي دارد در سند ملي پيشرفت استان اصفهان نيز بعنوان يكي از بخشهاي اصلي توسعه معرفي شده است.سند ملي پيشرفت استان اصفهان كه مجموعه اي از اسناد بخشي و فرابخشي در برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و افق چشم انداز ۱۴۰۴ كشور است در سالهاي ۹۰ و ۹۱ مورد بازنگري و اواخر سال گذشته مورد تصويب قرار گرفت. در اين سند به بخشهاي مختلف منابع آب، صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، حمل و نقل، محيط زيست، مسكن، عمران روستايي، ميراث فرهنگي، تربيت بدني، فرهنگ، بهداشت و فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پرداخته شده است.

با توجه به سياستها اعلام شده در بخش فاوا،تبديل شدن استان به قطب توسعه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات هدف اصلي اين سند در اين حوزه ميباشد.بر اساس اين سند اصفهان به عنوان استاني پيشگام در پيشرفت پايدار اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي و امنيتي و ايجاد دولت خوب با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت خدمت رساني موثر از طريق گسترش كاربردهاي الكترونيكي گام برمي دارد.بر اساس اهداف كمي فرابخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين سند كه مطابق با برنامه پنجم توسعه كشور تا سال ۱۳۹۴ اعلام شده است تا پايان امسال بايد ۸۲ درصد از دستگاههاي دولتي داراي سيستمهاي عمومي مكانيزه يكپارچه و تا پايان سال ۹۴ همه آنها به اين سيستم مجهز باشند.همچنين ۵۵ درصد خدمات دولت الكترونيكي بايد در سال جاري و تا سال ۱۳۹۴ همه آن ارائه شود.بر اساس اين سند استفاده از خدمات دولت الكترونيكي بايد تا پايان امسال به ۸/۲۲ و تا سال ۱۳۹۴ به ۸/۳۱ برسد.سهم مبادلات الكترونيكي داخلي و بين المللي از ۱۱ درصد در سال جاري بايد به ۱۴ درصد در پايان برنامه پنجم توسعه و تعداد افراد داراي كارتهاي الكترونيكي از ۷۹ درصد در سال جاري به ۹۷ درصد تا پايان سال ۱۳۹۴ افزايش يابد.همچنين تعداد رايانه به ازاي هر يكصد دانش آموز بايد د سال جاري به ۲/۳ دستگاه و تا پايان برنامه پنجم توسعه به ۴/۴ دستگاه برسد.تعداد رايانه به ازاي هر يكصد دانشجو نيز بايد امسال ۲۷ دستگاه و در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۹ دستگاه باشد.اين سند تعداد معلمان استفاده كننده از رايانه براي ارائه دروس در سال جاري را ۸/۱۹ درصدو در پايان برنامه پنجم توسعه را ۴/۳۹درصد پيش بيني كرده است. بر اساس اهداف كمي سند پيشرفت استان اصفهان تعداد مدارس داراي جايگاه اينترنتي در سال جاري بايد به ۲/۴۳ درصد كل مدارس و تا پايان برنامه پنجم به ۲/۵۶ درصد برسد.همچنين تعداد دروس ارائه شده توسط آموزش الكترونيكي در سال جاري بايد ۳۰ درصد كل دروس و تا سال ۱۳۹۴ بايد ۴۰ درصد را شامل شود. مطابق با اهداف كمي سند پيشرفت اصفهان، ضريب نفوذ كاربران اينترنت نيز در سال جاري ۳۸ درصد و در دو سال آينده ۴۶ درصد اعلام شده است.تعداد پورتهاي پرسرعت واگذار شده نيز تا پايان امسال ۵۱ هزار و در پايان برنامه پنجم توسعه ۷۳ هزار پورت در نظر گرفته شده است. در اهداف كمي سند پيشرفت استان اصفهان به بخش سلامت الكترونيك نيز توجه شده از جمله اينكه استفاده از خدمات اين بخش بايد در سال جاري ۶۱ درصد باشد و تا پايان برنامه پنجم توسعه به يكصد درصد برسد.اهداف بلند مدت استان اصفهان در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل دستيابي به بسترهاي مناسب جهت توسعه صنعت و كاربردهاي فاوا، فرهنگ سازي عمومي و ارتقا دانش و آگاهي فاوا، استقرار فراگير كاربردهاي فاوا و تدوين، مديريت و پشتيباني برنامه هاي توسعه اي فاوا است. برخي راهبردهايي كه براي رسيدن به اين اهداف در نظر گرفته شده شامل ارتقا و توسعه شبكه هاي ارتباطي داده، وضع آيين نامه ها، ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ عمومي فناوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه استانداردهاي تعاملاتي، ايجاد امنيت فضاي تبادل اطلاعات و گسترش دسترسي به اينترنت پرسرعت و ارزان است.

در اين سند، نقاط قوت و اصلي ترين قابليتهاي توسعه استان در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات معرفي شده است كه از مهمترين آن مي توان به وجود زيرساختهاي مناسب ارتباطي مانند شبكه مراسلات الكترونيكي اينترانت، شبكه ديتا با ظرفيت هشت هزار پورت و شبكه فيبرنوري گسترده اشاره كرد.از ديگر نقاط قوت استان نيز مي توان به عبور دو پروژه فيبرنوري جهاني FLAG و TAE، وجود دانشگاههاي مهم،تعداد قابل توجه رشته هاي مرتبط با فاوا، برخورداري از نيروي انساني و وجود بخش خصوصي توانمند و صنايع بزرگ اشاره كرد. همچنين در اين سند تاكيد شده است:شهر اصفهان جزو معدود شهرهاي جهان است كه دو ماهواره از سه ماهواره بزرگ اينتل ست را مشاهده ميكند.نقاط ضعف و عمده ترين تنگناها و محدوديتهاي توسعه استان اصفهان در بخش فاوا نيز عدم تعريف ساختار سازماني متناسب در شرح وظايف پرسنلي در بخش فاوا، نارسايي ساختار برنامه ريزي، هدايت، كنترل و نظارت براي پيشرفت هماهنگ و متوازن فناوري اطلاعات در دستگاههاي اجرايي و كمبود بودجه در اين حوزه اعلام شده است.توسعه اندك فرهنگ بكارگيري امكانات و تجهيزات رايانه اي در سازمانها و عدم احساس امنيت از بكارگيري كاربردهاي فناوري اطلاعات در بروكراسي سازماني از سوي مردم نيز به عنوان ديگر نقاط ضعف استان در اين بخش عنوان شده است.مهمترين فرصتهايي كه در پيش روي استان اصفهان در بخش فاوا وجود دارد نيز شامل مركزيت جغرافيايي استان، تسهيلات اختصاص يافته توسط سازمانهاي جهاني مانند يونسكو در زمينه هايي مانند گردشگري و ارتباطات روستايي و جانشين بودن اصفهان براي استان تهران در حوادث است.همچنين مهمترين تهديدهايي كه استان اصفهان در بخش فاوا با آن مواجه است، تصور نادرست مديران اجرايي كشور نسبت به اصفهان بعنوان استان برخوردار، ضعيف بودن زيرساختهاي قانوني، عدم رعايت قانون كپي رايت و فراگير نبودن زبان فارسي در تسهيل استفاده كاربران از شبكه عنوان شده است.با توجه به اهداف بلند مدت تعيين شده در سند ملي پيشرفت استان اصفهان به نظر ميرسد كه اين استان در برخي بخشها مانند زيرساختهاي ارتباطي داراي وضع قابل قبول و در برخي ديگر مانند سلامت الكترونيك از برنامه هاي تعيين شده عقب است. معاون دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري اصفهان در اين باره گفت: استان اصفهان در زمينه تامين و ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي همگام با اهداف و شاخصهاي تعيين شده پيش آمده است.احسان شهير افزود: بخشهايي مانند آموزش و پرورش با اجراي پروژه هايي همچون هوشمندسازي مدارس نيز توانسته اند خود را به اهداف و برنامه هاي تعيين شده نزديك كنند.وي تصريح كرد:در بخش تجارت الكترونيك گامهاي مانند امضاي ديجيتالي در سالهاي گذشته برداشته شد اما اين بخش هنوز نسبت به اهداف توسعه عقب است. اين كارشناس ادامه داد: بخش سلامت الكترونيك نسبت به برنامه ها توسعه كشور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فاصله زيادي دارد كه لازم است وزارت بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشكي به اين موضوع توجه بيشتري كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت استان در زمينه شاخصهاي برنامه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات چگونه است گفت:هنوز آمار و ارقام مربوط به شاخصهاي سال گذشته به ما اعلام نشده است. معاون دفتر فناوري اطلاعات استانداري اصفهان، بودجه مورد نياز براي اجرايي كردن اهداف سند پيشرفت استان در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات را حدود ۴۰۰ ميليارد ريال تا پايان سال ۱۳۹۴ اعلام و اضافه كرد: اميد است با نگاه ويژه به حوزه فاوا اين بودجه تحقق يابد. شهير با اشاره به اينكه ۵۲ پروژه و ۷۰۰ اقدام در سند پيشرفت استان اصفهان در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات تعريف شده است، اظهار كرد: اجراي اين پروژه ها نياز به بودجه دارد لذا با توجه به مشكلات بودجه اي بويژه در سال گذشته، كميته اي براي اولويت بندي اين پروژه ها تشكيل شد. وي ادامه داد: مرحله اول كار كارشناسي روي اين پروژه ها صورت گرفته و نتايج آن پس از تاييد اتاق فكر فناوري اطلاعات استانداري اصفهان بعنوان راهبرد اجرايي به استان ابلاغ مي شود.

اين كارشناس، اولويتهاي سند پيشرفت استان در بخش فاوا را استفاده از توانمندي بخش خصوصي، الكترونيكي كردن فرايندها و مباحث امنيت داده عنوان كرد. وي با تاكيد بر اينكه خدمات در همه دستگاههاي اجرايي قابليت الكترونيكي شدن را دارد ادامه داد: در اين زمينه طبق تفاهمنامه اي بين سازمان فناوري اطلاعات، نظام صنفي رايانه اي كشور و استانداري اصفهان مقرر شد كه با سرمايه گذاري نظام صنفي همه خدمات دستگاههاي اجرايي به دفاتر پيشخوان واگذار شود. وي با اشاره به اينكه فراخوان اين طرح به همه دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ شده است، ادامه داد:برنامه ريزي اين كار به عهده نظام صنفي رايانه اي است و با توجه به گستره دفاتر پيشخوان به زودي اين طرح اجرايي ميشود.شهير جذب بودجه توسط استان از نهادهاي كشوري براي اجراي پروژه ها را يكي از راهكارها بيان و اضافه كرد: رايزني هايي در اين زمينه با سازمان فناوري اطلاعات و نهاد رياست جمهوري صورت گرفته است. وي ادامه داد: اگر اين همكاري اتفاق بيفتد به استان اصفهان كمك بسياري مي كند. معاون دفتر فناوري اطلاعات استانداري اصفهان گفت: سند پيشرفت استان در حوزه فاوا در پنج بخش زيرساخت، نهادهاي خصوصي، سياستگذاري، آموزش و منابع انساني و توليد محتوا تنظيم شده است.وي افزود:اصفهان بعنوان نخستين استان، اطلاعات سند پيشرفت خود را با برنامه پنجم توسعه به روز كرد، افزود: موفقيت اين سند در گرو حمايت دستگاههاي اجرايي و مردم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi