دوشنبه، 28 مهر 93 - 11:30

–   چشم انداز معماری سازمانی در بخش دولتی

–   معماری نظام های جامع تحول در سازمانهای دولتی

–   نقش و جایگاه معماری سازمانی در توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری

–   ارزیابی سطح بلوغ معماری سازمانی در سازمان

–   کارگاه آموزشی مدیریتی نقش و جایگاه معماری ICT در راهبری تعامل الکترونیک بین دستگاهها

–   کارگاه آموزشی کارشناسی زیرساخت مشترک خدمات الکترونیکی بر اساس BPMS

–   کارگاه آموزشی مدیریتی بهبود فرآیندها با رویکرد معماری

–    کارگاه آموزشی کارشناسی افزایش ظرفیت کارفرمایی دولت در اکتساب خدمات حوزه  IT

–   اهمیت معماری در کارآمدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی در سازمان

 

logo-samandehi