سه شنبه، 27 آبان 93 - 01:12

vlan

VLAN برگرفته از عبارت Virtual Lan    یا LAN های مجازی میباشد هر VLAN  یک Logical Subnet میباشد که یک حوزه Broadcast مستقل را تشکیل خواهد داد .

VLAN  یکی از توانمندیهای مربوط به سوییچ است که به شما این امکان را میدهد که کامپیوتر های متصل به هم دریک سوییچ را به صورت منطقی در گروههای خاص قرار دهید به طوری که ترافیک این گروهها از یکدیگر جدا شوند و در این حالت هر گروه یا هر LAN تبدیل به یک حوزه Broadcast مجزا خواهد شد.(هر سوییچی قابلیت پشتیبانی ازVLAN را ندارد .)

به عنوان مثال در یک شرکت ترافیک کامپیوترهای واحد حسابداری میتواند مستقل از ترافیک کامپیوترهای واحد فروش یا هر بخش دیگری باشد برای این منظور کامپیوترهای واحد حسابداری در یک VLAN و کامپیوترهای واحد فروش در یک VLAN دیگر قرار خواهند گرفت در اینصورت ارتباطی بین کامپیوترهای واحد فروش و حسابداری وجود نخواهد داشت. اگر اینچنین نباشد کلیه کامپیوترهای واحد حسابداری و واحد فروش این Broadcast  را دریافت خواهند کرد و باید آنرا پردازش نمایند و این باعث افزایش ترافیک و کاهش کارایی شبکه میشود بر این اساس یکی از نکات مثبت VLAN  کنترل Broadcast میباشد . هر VLAN  با یک شماره که بهVLAN ID معروف می باشد شناسایی خواهد شد .

محمدرضا همتی

محمدرضا همتی

logo-samandehi