شنبه، 19 اردیبهشت 94 - 10:28

1685399

با حکم رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سید اسدالله دهناد به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب شد.سیدمصطفی سیدهاشمی، اسدالله دهناد را که پیش از ابا حکم رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سید اسدالله دهناد به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب شد.سیدمصطفی سیدهاشمی، اسدالله دهناد را که پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم بود به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

تا پیش از این کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود. وی کمتر از یک سال پیش به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب شده بود.تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در فاصله کمتر از ۵ روز مانده به مجمع عمومی سالیانه این شرکت اتفاق افتاده است.ین مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم بود به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.تا پیش از این کاظم ابراهیمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود. وی کمتر از یک سال پیش به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران منصوب شده بود.تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در فاصله کمتر از ۵ روز مانده به مجمع عمومی سالیانه این شرکت اتفاق افتاده است.

logo-samandehi