چهارشنبه، 13 فروردین 99 - 06:15

 

اصفهان ارتباط در نظر دارد در ایام تعطیلات نوروز و پویش #در_خانه_بمانیم جهت پرکردن بخشی از اوقات در ایام قرنطینه، به‌صورت روزانه کتاب‌های ارزشمند را با مخاطبان به اشتراک بگذارد. با ما همراه باشید.

📚کتاب آشوب بزرگ نوشته ” آدریان وولدریچ” در هفت فصل به ترجمه “مریم عربی”، “نسیم بنایی” تدوین و در هر فصل به بررسی یکی از چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها پرداخته است؛ در بخشی از این کتاب آمده: “شرکت‌ها هـرروز باهوشتر می‌شوند و یاد می‌گیرند با کمـک فنـاوری اطلاعـات تعـداد کارمنـدان تمام‌وقت خـود را بـه حداقـل برسـانند. ایـن دسـتآورد مدیریتـی بزرگی اســت کــه یــادآوری می‌کند، شرکت‌ها به‌جای اینکــه تعــداد زیــادی کارمنـد اسـتخدام کننـد و بـه دنبـال کار بـرای آنهـا باشـند، بازارهایـی بـرای خرج استعداد آنهـا پیـدا می‌کنند.”

📚”شرکت داری در جهان امروز به‌مانند ساخت قایقی می‌ماند که می‌تواند در آب‌های خروشان با بیشترین سرعت، مسیریابی کند. مسیریابی که شرکت‌های مدرن امروزی از آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری می‌کنند. کتاب آشوب بزرگ از واقعیتی جذاب در دنیای کسب وکارهای نوین سخن می‌گوید. واقعیتی که در آن شرکت‌ها به‌طور مکرر خودشان را تغییر داده و به‌روزترین اطلاعات را دریافت می‌کنند تا در سایه این اطلاعات، مناسب‌ترین استراتژی‌ها را تدوین کنند.”

📚”اکونومیستی‌ها در این کتاب نشان می‌دهند کــه کارآفرینــان می‌توانند از سایه خارج شوند و با محصولاتشان بازارهای جهان را بـه قلمرشان اضافه کنند. همانطور کــه در میــان خشــم و خــون کشوری آفریقایی صادرکنندگان گل فـرودگاه در کنـار گلخانه‌های خـود می‌سازند تـا رنگ و بوی ناب تولیداتشـان را بـه اروپـا صـادر کننـد یـا اینکـه در هنـد و در لابه‌لای رنــج کــودکان کار، ناگهــان اســتارتآپی ســربر مــیآورد کــه زندگـی یـک اسـتان را تغییـر می‌دهد. کارآفرینی و سایه‌نشینی دو مفهـوم در تضاد است کـه تنهـا در اقتصـادی شـبیه بـه ایران می‌تواند همنشین شـود.
کارآفرینـی همان ساختن «پادشـاهی شـخصی» و دور از رخوت اداری نظام‌های اقتصـادی کارمنـد صفت اسـت. هر کارآفریـن تاج‌وتختی بـرای خـود می‌سازد و در قلمرو خـود تـا می‌تواند ایـده و ابتـکار خلـق می‌کند و بـه همیـن زنده اسـت کـه ثمـر عمـرش را در دسـتان خریـداران در سراسـر جهان ببینند.”

📚اما مهمترین قسمت این کتاب بررسی و رسیدن به نظریه آشوب است. آشوب‌های مدرن، مدل‌های کسب‌وکارها را زیر و رو می‌کنند و مرزهای میان صنعت و استراتژی‌های آشفته‌ای که مدت‌هاست کسب‌وکارها از آن استفاده کنند را از بین می‌برند. کتابی که دیدگاه سنتی کسب‌وکارها را برهم زده و مدل‌های پیشرو را به آنها برای رویارویی معرفی می‌کند.
این کتاب به تمام مدیران و کسانی که در کسب‌وکارها باید مهارت‌های خود را به‌روز کنند، توصیه می‌شود.

 

 

جهت دانلود و مطالعه کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi