دوشنبه، 18 فروردین 99 - 08:35

گروه آیسا

شرکت  پویاسازان

اصفهان ارتباط در نظر دارد در ایام تعطیلات نوروز و پویش #در_خانه_بمانیم جهت پرکردن بخشی از اوقات در ایام قرنطینه، به‌صورت روزانه کتاب‌های ارزشمند را با مخاطبان به اشتراک بگذارد. با ما همراه باشید.

کتـاب همـان طـور کـه از عنوانـش برمی آیـد از «مصـرف اشـتراکی» صحبـت می کنـد؛ منظـور از مصـرف اشـتراکی یعنـی مصـرف یـک کالا یـا خدمـات کـه متعلـق بـه یـک فـرد خـاص در یـک نقطـه از جهـان اسـت امـا حـالا بـه واسـطه فناوری هــای ارتباطــی نویــن کــه اغلــب بــر پایــه اینترنــت کار می کننــد، فــرد دیگری می تواند از همین محصولات استفاده کند

عنوان کتاب:  آنچه مال من است مال شماست

نویسنده: ریچل باتزمن/ روراجرز

مترجم: سعید ارکان زاده یزدی

کتـاب همـان طـور کـه از عنوانـش برمی آیـد از «مصـرف اشـتراکی» صحبـت می کنـد؛ منظـور از مصـرف اشـتراکی یعنـی مصـرف یـک کالا یـا خدمـات کـه متعلـق بـه یـک فـرد خـاص در یـک نقطـه از جهـان اسـت امـا حـالا بـه واسـطه فناوری هــای ارتباطــی نویــن کــه اغلــب بــر پایــه اینترنــت کار می کننــد، فــرد دیگری می تواند از همین محصولات استفاده کند.

کتـاب از داسـتان بـه وجـود آمـدن یکـی از اسـتارتآپ هایی شـروع می کنـد کـه کمـک کـرده اسـت مـردم اتـاق یـا خانـه خالـی خـود را بـه مسـافرانی کـه در سفرهایشــان بــه دنبــال جــای خــواب می گردنــد اجــاره بدهنــد.

صاحبخانه هــا مکان هـای خـود را بـا مشـخصات کامـل و عکـس در یـک وبسـایت می گذارنـد و مســافران هــم بــر اســاس اجــازه یــا ویژگی هــای هــر مــکان، می تواننــد جــای دلخـواه خـود را بیابنـد.

ایـن وبسـایت کـه نمونـه ای از مصـرف اشـتراکی اسـت، همــان اســتارتآپی اســت کــه بــه ســرعت رشــد می کنــد و حــالا مــا آن را در قالب شرکت عظیم «ایر بی ان بی» می شناسیم.

نویسـندگان کتـاب کـه هـر دو از مشـاوران اقتصـادی و کسـب و کار و از زمـره کارآفرینـان هسـتند، تـلاش کرده انـد خیلـی روایـی و بـه زبـان سـاده، مفاهیـم مربــوط بــه مصــرف اشــتراکی را تشــریح کننــد و بــرای توضیــح هــر مفهــوم، داسـتانی از یـک کسـب و کار یـا نمونـه موفقیـت را چاشـنی آن کننـد. بـه همیـن دلیــل اســت کــه کتــاب خیلــی روان و تصویــری جلــو مــی رود و تجربــه ای لذتبخــش را بــرای خواننــده کنجــکاوی کــه می خواهــد بــا ابعــاد نامکشــوفی از یک اقتصاد با شکل جدید مواجه شود فراهم می کند.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi