کتاب 331

دوشنبه، 03 آذر 99 - 08:21

گروه آیسا

شرکت  پویاسازان

 کتاب سراب توسعه اثر مسعود خوانساری است؛ رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي کنــد وضعيــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.

ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير اســت. انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهايــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.۵ درصــدي بــه ۴۰شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدي شــده اســت.

نویسنده: مسعود خوانساری

 

دانلود این کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi