کتاب 674

دوشنبه، 03 آذر 99 - 08:21

 کتاب سراب توسعه اثر مسعود خوانساری است؛ رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ایــران بــدل شــده اســت. دولــت یازدهــم بــا بــه کارگیــری برخــی سیاســت های کوتــاه مــدت و مســکنی، تــلاش می کنــد وضعیــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.

ولــی بــه نظــر می رســد، پیــش از آنکــه در مــورد برخــی موضوعــات مهــم اقتصــادی تصمیم گیــری نشــود، نمی تــوان در مــورد آینــده خــروج از رکــود چنــدان امیــدوار بــود. البتــه طــی دو ســال گذشــته اقداماتــی در مــورد وضعیــت آشــفته اقتصــاد ایــران صــورت گرفتــه کــه شایســه تقدیر اســت. انظبــاط مالــی کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهایــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.۵ درصــدی بــه ۴۰شــتاب رشــد نقدینگــی و همچنیــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدی شــده اســت.

نویسنده: مسعود خوانساری

 

دانلود این کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

logo-samandehi