یکشنبه، 23 آذر 93 - 01:19

نخستین اپلیکیشن تخصصی با عنوان ‘پیروز مناقصه’ بر روی سیستم عامل اندروید در راستای کمک به فرآیند تعیین برنده مناقصه در جلسات بازگشایی پاکات مالی طراحی شد.

ir.co.tam.tender_winner0 ir.co.tam.tender_winner1

این برنامه توسط یکی از کارشناسان شرکت تام ایران خودرو طراحی شده و قابلیت تحلیل مناقصات و ارسال پیامک را نیز داراست همچنین امکانات بیشتری هم در به روزرسانی های بعدی به آن افزوده خواهد شد.اپلیکیشن (Application) نوعی نرم افزار کامپیوتری است که برای استفاده کاربر نهایی (End-User) طراحی می شود.

ir.co.tam.tender_winner2


ایده توسعه نخستین اپلیکیشن تام به دلیل زمان بر و پیچیده بودن انجام محاسبات مربوط به قیمت تراز و تعیین پیروز مناقصه شکل گرفت. اهمیت کار در جایی بیشتر دیده می شود که مناقصه مشمول دستورالعمل تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای باشد.برنامه ‘پیروز مناقصه’ با گرفتن مشخصات مناقصه از جمله قیمت ارز، حداقل امتیاز فنی قابل قبول، ضریب تاثیر امتیاز فنی، برآورد کارفرما، ضریب مناقصه و مشخصات مناقصه گران شامل قیمت ارزی، قیمت ریالی و امتیاز فنی طریق تعیین قیمت تراز و محاسبات مربوط به میانگین و انحراف میعار و حذف قیمت های نامناسب برنده مناقصه را تعیین می کند.این نرم افزار می تواند کمک زیادی به کارفرماها، پیمانکار ها و مشاوران طرح های صنعتی در جلسه گشایش پاکات مالی از طریق انجام محاسبات مورد نیاز کند.

logo-samandehi