آموزش 1118

یکشنبه، 02 آذر 99 - 04:35

انتخاب سرویس و تکنولوژی مناسب یکی از مهمترین پرسش افراد در هنگام خرید اینترنت است. از این رو در این گزارش دو سرویس ثابت  ADSL  و TD-LTE  را از نظر شاخص‌های کیفیت، میزان تاخیر در ارسال بسته‌ها، تاخیر در بارگذاری وب‌سایت و گم‌شدن بسته‌ها و … مورد بررسی و مقایسه قرار داده‌ایم.گزارش‌ها حاکی از آن است تکنولوژی ADSL از دو جنبه کیفیت و تجربه مشتری وضعیت بسیاری خوبی نسبت به بقیه اپراتورها دارد و البته TD-LTE هم در شاخص‌های نوسان تاخیر، پکت لاست و تاخیر عملکرد خوبی داشته است.

کیفیت دانلود و آپلود سرویس ایرانسل بهتر از ADSL

یکی از سنجش‌های کیفیت، پارامتری به نام  FTP است که برای انتقال فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل دو دسته پارمترهای آپلود و دانلود می‌شود. در این گزارش اعداد مربوط به «FTP download throughput» نشان داده شده که واحد آن مگابیت بر ثانیه است. میانگین کیفیت در تکنولوژی‌های TD-LTE عدد ۵.۵۱ مگابیت برثانیه وADSL عدد ۳.۰۸ مگابیت برثانیه است و در بخش تکنولوژی TD-LTE مقایسه بین ایرانسل و مبین‌نت نشان می‌دهد که این پارامتر کیفیت در سرویس مبین‌نت با عدد ۴.۱۲ مگابیت برثانیه بهتر از ایرانسل با عدد ۵.۵۳ مگابیت برثانیه است به نظر می‌رسد برای افرادی که این شاخص مهم است،  انتخاب TD-LTE ایرانسل نسبت به  ADSLبهتر بوده اما طبق نظر کاربران در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی این پارامتر در هر دو سرویس بسیار ضعیف بوده و آن‌ها از کیفیت انتقال فایل‌ها راضی نیستند.

در این نمودار وضعیت FTP است که برای انتقال فایل مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل دو دسته پارمترهای اپلود و دانلود می‌شود. در این گزارش اعداد مربوط به FTP download throughput گزارش شده است و واحد آن مگابیت بر ثانیه است.

مقایسه PLR یا همان میزان بسته‌های گم شده

یکی دیگر از پارمتراهایی که در کیفیت این سرویس تاثیر دارد، میزان پکت لاست یا PLR که براساس مصوبه رگولاتوری آستانه قطع‌ شدن خدمت ۲ درصد است، به صورت درصدی محاصبه می‌شود و هر چه این عدد کمتر باشد سرویس از کیفیت بهتری برخوردار است. از این رو میانگین گم‌‌شدن یا از دست رفتن بسته‌ها در تکنولوژی ADSL، عدد۰٫۵۱ درصد و در TD-LTEعدد ۰٫۴۱ درصد بوده که به صورت دقیق‌تر یعنی در ایرانسل ۰٫۴۶ درصد و در مبین نت ۰٫۴ درصد است. این نشان‌ می‌دهد که سرویس TD-LTE در شاخص گم شدن بسته‌ها بهتر عمل کرده است.

میزان پکت لاست یا PLR که براساس مصوبه رگولاتوری آستانه قطع‌ شدن خدمت ۲ درصد است، به صورت درصدی محاصبه می‌شود و هر چه این عدد کمتر باشد سرویس از کیفیت بهتری برخوردار است.

میزان تاخیر در ارسال بسته‌ها

پارامتر نوسانات تاخیر یا Jitter که مصوبه سازمان تنظیم آستانه قطع شدن خدمت در آن را تا ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته، نشان دهنده تفاوت زمانی است که بسته اطلاعاتی یعنی تمـام تصاویـر، متـن هـا، صـدا و ویدئـو در قالـب بسـته از لحظه ارسـال درشـبکه تـا زمـان رسـیدن بـه مقصـد سـپری مـی‌کنـد، هر چه این عدد کمتر باشد نشان از کیفیت بهتر ارسال بسته‌ها دارد. طبـق مصوبـه ۲۲۲ جلسـه ۱ سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات بـرای محاسـبه Jitter بایـد ۱۰۰۰ بسـته به طـول ۱۶۰ بایت در بـازه زمانـی ۵ دقیقـه و بـا فاصلـه زمانـی ۲۰ میلـی ثانیـه ارسـال شـود. حال تصور کن که به صورت کلی در ایران همه بسته‌های ارسالی در سرویس TD-LTE، با ۸ میلی‌ثانیه تاخیر دارد و در سرویس  ADSL این رقم، ۱٫۶۹ میلی‌ثانیه است. طبق این آمار  مقدار تاخیر TD-LTE ایرانسل  ۷٫۲۲و مبین نت ۸٫۹۲ است، یعنی به صورت تقریبی هر بسته با ۸ میلی ثانیه تاخیر جابه جا می‌شود.

صورت کلی در ایران همه بسته‌های ارسالی در سرویس TD-LTE، با ۸ میلی‌ثانیه تاخیر دارد و در سرویس  ADSL این رقم، ۱٫۶۹ میلی‌ثانیه است.

پارامتر تاخیر یا RTT

اما در پارامتر تاخیر یا RTT که آستانه قطع شدن سرویس براساس مصوبه ۲۲۲ رگولاتوری ۲۰۰میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است، درواقع  RTT مــدت زمانــی اســت کــه طــول می‌کشــد تــا یــک درخواســت از مبدایــی بــه یـک مقصـد ارسـال و از سـوی دیگـر، پاسـخ آن نیـز از مقصـد بـه مبـدا ارسـال شـود. یکـی از فاکتورهـای مهـم در بررسـی برقـراری و صحـت ارتباطـات میـان مبـدا و مقصـد و از سـوی دیگـر، تعییـن مـدت زمـان تاخیـر و سـرعت بارگـذاری یـک وبسـایت اسـت. هرچـه ایـن مـدت زمـان کمتـر باشـد، وبســایت بــا ســرعت بیشتــر و تاخیــری کمتــر بارگــذاری می‌شــود. پایین بودن کیفیت اینترنت براساس این پارامتر بیشتر از همه چیز روی کاهش کیفیت سرویس‌هایی مانند  voice و video call تاثیر می‌گذارد.

حال تاخیر در سرویس TD-LTE  عدد ۱۱۷٫۲۳ میلی‌ثانیه بوده و در ADSL  این عدد ۹۷٫۰۱ است، برای مثال در سرویس ADSL عدد ۹۷٫۰۱  میلی ثانیه طول می‌کشد تا یک وب سایت بارگذاری شود. اگر هم TDLTE، تهیه کردید در مبین نت این عدد کمتر بوده یعنی ۱۱۳٫۴۱ و در ایرانسل ۱۲۱٫۸ است.

مقایسه وضعیت استان‌ها

طبق آمار ارائه شده یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود تا در استان‌ها کیفیت اینترنت پایین باشد شاخص تاخیر سرعت در بارگذاری سایت‌ها بوده که بسیار زیاد این اتفاق می‌افتد.

در شهرهای سیستان و بلوچستان، خراسن جنوبی، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان و سمنان سرویس TD-LTE  عملکرد ضعیف‌تری از ADSL  داشته و به صورت میانگین RTT، ۱۲۵ میلی ثانیه است.

اما شاید برایتان جالب باشد که TD-LTE  در شاخص پکت‌لاست بهتر از ADSL عمل کرده و کمترین پکت لاست در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهار محال بختیاری، لرستان و هرمزکان و یزد، اتفاق می‌افتد.

مشترکان بیشتر از چه سرعت اینترنتی استفاده می‌کنند؟

یکی دیگر از نکات جالب تعداد مشترکان استفاده از سرعت‌های مختلف این دو تکنولوژی است. برای مثال در ADSL، بیشترین مشترکان یعنی حدود دو میلیون نفر از سرعت‌های ۲۰۴۸ تا ۱۰۲۴۰ استفاده می‌کنند که شامل شرکت‌هایی می‌شود که مجوزهای TCI  و FCP دارند، و نزدیک سه میلیون نفر از سرعت‌های ۲۰۴۸ تا ۱۰۲۴ استفاده می‌کنند.

و تعداد افرادی که برای اینترنت خود به سرعت ۳۰۰۰۰ kbps، نیاز دارند شاید به ۱۱۴ هزار نفر برسد. در اما  TD-LTE با توجه به اینکه تعداد مشترکان آن محدود به چند شرکت   می‌شود، بیشرین مشترکان به اینترنتی با سرعت ۲۰۴۸ تا ۱۲۴۰ احتیاج داشته که شامل جمعیتی ۳۱ هزار نفر می‌شود و جالب است بدانید در دو سرعت ۱۰۲۴ تا ۲۰۴۸۰ و ۳۰۰۰۰به بالا، هیچ مشترک مصرفی وجود ندارد.

و به صورت کلی طبق آمارهای ارائه شده۴۴ درصد مشترکان پهن باند ثابت کشور به سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه (سرعت ۲۰۴۸ تا ۱۰۲۴۰ کیلوبیت بر ثانیه ) دسترسی دارند. از این میان ۳۰ درصد مشترکان اینترنت ثابت به سرعتی برابر ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه تا ۲ مگابیت برثانیه (۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلو بیت برثانیه) دسترسی دارند. دسترسی مشترکان به سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۲۴۰تا ۲۰۴۸۰ کیلوبیت بر ثانیه) و ۲۰ تا ۳۰ مگابیت برثانیه (۲۰۴۸۰ تا ۳۰۰۰۰ کیلو بیت برثانیه) هر دو تنها برابر ۱۱ درصد است. از سوی دیگر دسترسی مشترکان تا ۲۵۶ کیلوبیت برثانیه و بالای ۳۰ مگابیت برثانیه نیز هر کدام ۲ درصد از سهم بازار را دارد.

 

 

مقایسه DNS این دو سرویس

DNS روی کیفیت استفاده از تمام سرویس‌های که در بستر اینترنت ارایه می‌شوند تاثیر مثبت دارد. شاخص مهم در کنترل این سرویس DNSResponse time است. زمان آن براساس میلی‌ثانیه محاسبه می‌شود. مدت زمانی که طول کشیده تا حداقل ۱۰ عدد QUERY به سمت سرور DNS ارسال شود و پاسخ آن توسط سامانه دریافت شود.

DNSResponse time پارامتر دیگری است که برای بررسی کیفیت اینترنت از دیدگاه تجربه کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت اینترنت با کمک پارامتر DNSResponse time روی تکنولوژی TD-LTE، حدود ۱۳۳.۹۹ میلی‌ثانیه است. در این زمینه که تنها ایرانسل و مبین‌نت سرویس ارائه می‌کنند، ایرانسل با ۱۳۱.۰۴ میلی ثانیه بهترین کیفیت را ارائه می‌کند و مبین‌نت با رد شدن از آستانه مجاز و رسیدن به ۱۳۶.۸۵ میلی ثانیه کمترین کیفیت سرویس را براساس پارامتر DNSResponse time در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد. طبق آمار ارائه شده، میانگین کیفیت در ADSL براساس پارامتر DNSResponse time عدد ۱۱۳.۴۸ میلی‌ثانیه برآورد شده است.

DNSResponse time پارامتر دیگری است که برای بررسی کیفیت اینترنت از دیدگاه تجربه کاربری مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت اینترنت با کمک پارامتر DNSResponse time روی تکنولوژیTD-LTE، ۱۳۳.۹۹ میلی‌ثانیه است.

هر سرویس چه تعداد مشترک دارد؟

تعداد اشتراک‌های پهن باند ثابت TD-LTE، یک میلیون و ۲۹۷هزار و ۹۲۷ نفر بوده و تکنولوژی XDSL، که ADSL یکی از محصولات آن محسوب می‌شود هم ۷میلیون و ۷۴۹هزار و ۲۷۰ در شهریور ۹۹ اشتراک داشته است. جالب است بدانید که بیش از ۴ میلیون اشتراک شرکت‌های TCI مشترکین خانگی XDSL وجود داشته و تعداد مشترکان اداری و تجاری آن به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

در شرکت‌هایی که مجوز FCP دارند هم نزدیک ۲میلیون و ۸۰۰ نفر از سرویس اینترنت خانگی و ۳۶۷هزار سرویس اینترنت تجاری/اداری استفاده می‌کنند.

مشترکین TD-LTE، که بیشتر شامل شرکت‌های مبین‌نت، ایرانسل و فرابرد داده‌های ایرانیان می‌شوند، ۹۲۳ هزار مشترک خانگی داشته و ۳۷۴ هزار مشترک تجاری از آن استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد کاربران برای استفاده از اینترنت خانگی ترجیح می‌دهند از ADSL استفاده کنند و در حوزه مشترکان تجاری هم تقریبا به یک میزان استفاده می‌کنند.

 

 

نمودار مربوط به کل اشتراکهای پهن باند ثابتبه صورت کلی در ایران طبق برآوردها و مقایسه های انجام شده، ۸۲ درصد از کاربران اینترنتی ترجیح می‌دهند که از XDSL و ۱۴ درصد از TD-LTE، استفاده کنند. در استان‌ها هم به نظر می‌رسد تعداد مشترکان ADSL بیشتر از مشترکان TD-LTE باشد. برای مثال در پایتخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشترک ADSL و ۴۷۵هزار نفر مشترک TD-LTE، هستند. در شهرهای دیگر هم تعداد مشترکان ADSL بیشتر از TD-LTE بوده اما در برخی از شهرها مانند خوزستان تعداد مشترکان TD-LTE، به ۱۵۴ هزار می‌رسد که نسبت به شهرهای دیگر از آمار بهتری برخوردار است.

ضریب نفوذ در TD-LTE، نسبت بهADSL  در کل کمتر است اما در مقایسه‌ انجام شده، تکنولوژی ADSLدر شهرهای سمنان با ۱۴٫۳۸، اصفهان با ۱۳٫۴۴، تهران با ۱۳٫۰۶ بیشترین نفوذ را داشته و در سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و خوزستان از کمترین نفوذ برخوردار است.  TD-LTE در تهران با ۳٫۴۰، خوزستان با ۳٫۱۳، و البرز با ۲٫۵۲ از بالاترین ضریب نفوذ و در چهار محال بختیاری، لرستان و همدان از پایین‌ترین ضریب نفوذ برخوردار است.

logo-samandehi