شنبه، 16 آذر 92 - 10:26

 

url

حســین ریاضــی مشــاور وزیر بهداشــت و رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات وزارت بهداشــت در حاشیه نشست خبری شبکه ملی سامت گفت: افراد می توانند به شماره ۲۰۱۴۹۰ نام دارو را پیامک کنند تا به صورت آناین نام داروخانه ای کــه داروی مورد نظر را دارد به اطاع آنها برسد. وی تصریح کرد: در بحث داروها مهمترین مسئله به داروهای گرانقیمت یا داروهای خاص معطوف میشود چرا که این دسته از داروهــا در همــه داروخانه ها توزیع نمی شــود و مردم برای اطاع یافتن از نام داروخانهای کــه این داروها را عرضه میکند با پورتال وزارت بهداشت تماس میگیرند تا اسم داروخانه را بیابند.به گزارش فارس ریاضی مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: اگر آن دارو موجود نبود با شماره تلفن ۱۴۹۰ تماس بگیرند و مشخصات دارو را بگویند تا به محض تأمین دارو پیامکی برای آنها ارسال می شود و آنها میتوانند دارو را دریافت کنند.

logo-samandehi