شنبه، 19 فروردین 96 - 11:20

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که ۹۹۱ میلیون تراکنش به ارزش ۱۱۸ هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در بهمن ماه سال جاری، ۵ میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است.
بر این اساس از مجموع ۹۹۱ میلیون تراکنش فروشگاهی در بهمن ماه، ۸۲۷ میلیون تراکنش مربوط به خرید (۳۰/۴درصد رشد ماهانه)، ۹۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ (۳۶/۳درصد رشد ماهانه) و ۷۵ میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری (۳۵/۲درصد رشد ماهانه) است.
در بهمن ماه سال جاری با اضافه شدن ۵۴۷ پایانه، تعداد پایانه های اینترنتی به ۲۲ هزار پایانه رسیده است و نسبت به دی ماه ۵۸/۲درصد رشد داشته است. تعداد تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی ۳۰ میلیون تراکنش بوده که ۲۶ میلیون تراکنش خرید و ۴ میلیون تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ گزارش شده است.
تعداد تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی نیز در مقایسه به دی ماه ۱۳/۶درصد رشد داشته است. ارزش تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی در بهمن ماه ۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است. از این مبالغ، ۹۵ هزار میلیارد ریال مربوط به تراکنش های خرید (۹۷/۱۲ درصد رشد ماهانه) و ۱۲ هزار میلیارد ریال مربوط به تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ (منفی ۱/۹۶ درصد رشد ماهانه) است. تعداد پایانه های موبایلی در بهمن ماه با منفی ۳۴/۰درصد رشد ماهانه به یک هزار و صد و شصت و پنج پایانه رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ۴ پایانه موبایلی در کشور غیرفعال شده است تعداد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ انجام شده روی پایانه های موبایلی ۱۱۲ میلیون تراکنش (با رشد ماهانه ۸۱/۳درصد) گزارش شده است. مجموع مبالغ تراکنش های موبایلی در بهمن ماه ۶ هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به ماه قبل ۶۹/۸درصد رشد داشته است.

logo-samandehi