شنبه، 19 شهریور 90 - 04:07

 

گفتگو با رئیس و نائب رئیس هئیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه با توجه به انتخابات سازمان نظام صنفی ا صفهان

 [divider]

IMG_2299 (3) copy

-جناب آیت اللهی به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان فعلی نظام صنفی اصفهان چه اهداف وبرنامه هایی را برای انتخابات دوره سوم سازمان نظام صنفی ترسیم نموده اید؟برنامه ترسیم شده هیئت مدیره اینست که بیشترین توجه وانرژی  را صرف  جذب حداکثر کاندیداتوری از آحاد صنف برای انتخاباتی جامع ، تا بتوانیم از هیئت مدیره فعال وپرانرژی برای دوره سوم فعالیت نظام صنفی برخوردار باشیم .

– این انتخابات نظام صنفی در استان اصفهان چگونه وطی چه مراحلی انجام می شود؟با توجه به تقویم انتخابات طی فراخوان ثبت نام نامزدهای انتخابات از تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۰ تا ۳۰/۷/۱۳۹۰ آغاز می شود و سپس فرصتی برای ثبت نام وارائه مدارک در نظر گرفته شده است که کاندیدای محترم می توانندپس از درخواست وپرکردن فرمهای مربوطه نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند وسپس از تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ تا تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ بررسی مدارک توسط کارشناسان ذیربط و ارزیابی احراز صلاحیت کاندیدها صورت میگیرد وسپس در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ نتایج بررسی ها واسامی داوطلبین ونامزدهای انتخابات توسط سازمان اعلام میشود واز تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ تا تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ انتخابات نهائی سازمان صورت میگیردکه در این فرصت آحاد صنف ، زمان مناسب برای شناسائی کاندیدهاو نامزدهای انتخابات را دارند تا بتوانند انتخابی آگاهانه وبراساس شناخت داشته باشند.

– درخصوص مشارکت وتشویق وثبت نام اندیشه های جدید کاندیدهای انتخابات واتخاذ تصمیماتی جهت داشتن انتخاباتی موفق چه اقداماتی انجام داده اید؟از مدتها قبل دبیرخانه از سوی هیئت مدیره سازمان ماموریت یافت تا با آحاد صنف جلسات ومذاکراتی داشته  واز سایر کارشناسان واعضاء صنفی در جلسات هیات مدیره دعوت بعمل آمد تا پیرامون انتخابات دوره سوم نظرات، پیشنهادات وانتقادات خود را مطرح کنند وبراساس این جمع بندی مسیر درخواست از اعضاءونامزد شدن اعضاء در انتخابات هموار شود تا بدینوسیله بتوانیم انتخاباتی موفق وتاثیرگذار داشته باشیم.

– باچه مشکلات وچالشهائی دراین انتخابات روبرو هستید؟عمده ترین نگرانی اینست که رکود نسبی بازاربه سایر فعالان وهمکاران صنفی اجازه حضور در انتخابات را ندهد وسرگرم رفع مشکلات کاری حاصل از رکود بازار باشندواین مسئله برانتخابات نیز تاثیر منفی بگذارد که البته امیدواریم با برنامه ریزی درست سایر اعضاء بتوانند با حضور پرشور خود انتخاباتی فراخور صنف آی سی تی داشته باشند.

– به عنوان ریاست هیئت مدیره فعلی آیا نقاط ضعف وقوت حوزه آی سی تی استان اصفهان را شناسائی کرده اید؟وبرای رفع یا تقویت این نقاط ضعف وقوت چه تدابیری اندیشیده اید؟استان اصفهان پتانسیل خیلی زیاد ونقاط قوت بسیاری در حوزه آِی سی تی دارد که لازمه بالفعل نمودن این نقاط قوت اینست که مسئولین استانی اعم از بخش دولتی ، خصوصی وعمومی برنامه های تدوین شده ای در این خصوص داشته باشند ولازمست که  جایگاه  it را به عنوان یک ضرورت و اولویت اول در سازماندهی وبرنامه ریزی های خود داشته باشیم برای ما جای بسی خرسندی است که مسئولین ومدیران فناوری استان به جایگاه ضرورت فناوری توجه کافی دارند شورای راهبردی استان شکل گرفته واتاق فکر تشکیل شده است هنوز تا نقطه ایده آل ما راه زیادیست اما این مسیردرحال طی شدن است.

خوشبختانه در برنامه پنج ساله پنجم توجه کافی به حوزه ict و کاربرد آن شده است که رسیدن به این شاخصها ضرورت برنامه ایست که در سیاست کلان برنامه ریزی شده است که ادامه این روند ، سیر صعودی وتحولات بسیار خوبی را نوید می دهد.

– برای حضور کاندیدهای فعال و داشتن انتخاباتی موفق بعنوان هیئت مدیره توانمتد،با دانش ومتخصص درسازمان نظام صنفی وضعیت استان را چگونه ارزیابی می کنید؟در مقایسه با سایر استانها در بخش خصوصی ما از نیروهای متخصص ،استعدادهای پرتوان وپتانسیل فوق العاده خوبی دراستان برای کاندید ونامزد شدن بهره مندیم بنابراین با دارا بودن اینهمه  تخصص، دانش، وتوان دراین حوزه استنباط هیئت مدیره اینست که فرصت انتخاب وفعالیت برای همه اعضاء بوجود آمده که امیدواریم افراد توانمند ولایق برای فعالیت از این فرصت استفاده کنند.

در ادامه این گفتگو از مجید کرباسچی پیرامون انتخابات وفعالیت هیئت مدیره نظرات ایشان را پرسیدیم که در زیر میخوانید:

_ جهت رونق بخشیدن بازار وبخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات  هیئت مدیره فعلی چه اقداماتی انجام داده شاخص ترین اقدامات را بطور اختصار بیان کنید؟در جهت اختصاص دادن پروژه های دولتی به بخش خصوصی با مسئولین استانداری مذاکراتی صورت گرفته است تا پروژه ها از درون برنامه ها وبرنامه ها براساس اهداف برنامه ریزی وبه مرحله پیاده سازی واجرا برسد تا اگر جائی پروژه ای تعریف می شود به تمامی اعضاء صنف اطلاع رسانی شود واز سوی دیگر اطلاع رسانی مناقصات پیگیری شده است وبانک اطلاعاتی مناقصات به اعضاء مرتبط صنف اطلاع رسانی می شود تا بتوانند همه دراین مناقصات شرکت کنند.همچنین در این خصوص پیگیری رفع مشکلات عمومی مناقصات وپیمانهای موجود ، صورت گرفته است تا بتوانند اعضاء ازین راه درآمدزائی داشته باشند.

_آیا در این دوره فعالیت هیئت مدیره ضعفهای حوزه ict دراستان اصفهان را شناسائی وبررسی نموده اید؟برای رفع وتقویت این نقاط ضعف چه تدابیری اندیشیده شد؟در کمیسیونهای صنفی سازمان ضعفهای این حوزه تخصصی  بررسی  وشناسائی شد وتمامی مشکلات موجود توسط کمیسیونهای نظام به هیئت مدیره سازمان ارجاع وانتقال داده شد هیئت مدیره در حد توان به این مشکلات رسیدگی کرد ودر پاره ای موارد نیز برای رفع مشکلات موجود با مسئولین فناوری اطلاعات استانداری مذاکراتی انجام ودرصدد رفع مشکلات این حوزه تخصصی برآمده ایم.

_از لحاظ تخصص، توانائی وانرژی استان را برای داشتن هیئت مدیره موفق وبرای داشتن انتخاباتی سالم، وضعیت استان رادر این دوره  نسبت به دو دورهِ ی قبلی انتخابات سازمان چگونه ارزیابی می کنید؟از دیدگاه من دوره اول انتخابات مبهم بود وحتی خود مسئولین صنفی نیزاز آینده کاری  وعاقبت فعالیت خود تصویر ووضعیت روشنی را تفسیر نکرده بودند وهمه تلاش خود را برای وضعیت بهتر وفعالیتهای مثمرثمر ومنسجم انجام دادنداما در دوره دوم شاخه های دیگر فعالیت نظام صنفی تشکیل شد وسازمان منسجم تر وقدرتمندترشد سازمان با فعالیتهاو برنامه ریزیهای مشخص تر روند رو به رشد خود را طی کرد اما در دوره سوم تصور می رود که تعداد کاندیدهای بیشتری برای حضور در انتخاباتی پرشور در پیش رو داریم با همه ی این تفاسیر مطمئنا هیئت مدیره بالغ وقدرتمندی انتخاب وبر سرکار خواهد آمد.

_آیا ممکن است شکافهائی بین اهداف ترسیم شده کنونی و وضعیت و شرایط بعد از انتخابات پیش بیایدواین مساله خللی بر روند صعودی رشد سازمان که از آن نام بردید ، پیش بیاید؟

قطعا اینگونه نخواهد بود اگرچه حجم زیادی از نفرات واعضاء هیئت مدیره کنونی بخاطر دو دوره حضور در هیئت مدیره های نظام صنفی دیگر حضور نخواهند داشت وبرهمین اساس اعضاءهیئت مدیره جدیدی انتخاب خواهد شد اما همگن بودن تفکرات در واقع در بافت صنفی فعال ومشهود است وهیئت مدیره جدید نیز دنباله رو همین اهداف خواهند بود.بنابراین همگی تلاش خواهند کرد همان مشکلات را مرتفع نمایند واهداف وآرمانهای صنف را به همان سمت هدایت خواهند کرد حال در این بین ممکن است در جزئیات شیوه های اجرائی  دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد که این نظرات نیز قابل احترام است.

_جایگاه سازمان نظام صنفی اصفهان را درحال حاضروآینده افق جدید بعداز انتخابات راچگونه تصور می کنید؟ همانطور که در صحبتهای قبلی ام به این مساله اشاره کوتاهی داشتم اکنون نیز تاکید می کنم که سازمان نظام صنفی استان اصفهان در کشوردر حال طی کردن روند بالغ شدن می باشد ودر سیررشدوبالندگی خودقرار دارد همانطورکه بنیه های اجرائی آن قویتر شده فزونی اعضاء وبرنامه های روشن وهدفمند رابه مرحله اجرا رسانده است جایگاه فعلی سازمان در بین بخشهای دولتی وخصوصی به موقعیت تثبیت شده ای رسیده است طبعا در دوره سوم انتخابات سازمان با ورود افراد جدید با تفکرات جدید همچنان این روند رو به رشد ادامه پیدا خواهد کرد.

_اگر در این گفتگو به موضوعی اشاره نشد وشما لازم میدانید این موضوع مطرح شود را  بیان بفرمائید.

ضمن تشکر از مجموعه عصر ارتباط اصفهان تنها نکته وخواهشی که از اعضاء نظام صنفی داریم اینست که افرادی که در سایر رشته های این حوزه تخصصی در حال فعالیت می باشند وتوانایی وپیاده سازی اهداف فعالیت صنفی را در خود احساس می کنند برای کاندید شدن اقدام کنند وهمچنین از کسانی که ایده های جدیدی جهت اجراسازی اهداف وبرنامه های تخصصی دارند نیز خواهشمندیم برای نامزد شدن در این انتخابات حضور پیدا کنندواین مساله تکلیفی ست که بر گردن همه اعضاء توانمند ومتخصص حوزه ict است حتی اگر این اشخاص تمایل به حضور در هیئت مدیره سازمان را ندارند در کمیسیونهای سازمان حضور داشته باشند وبا حضور خود به صنف اعتبارببخشند وصنف نیز متقابلا به این اعضاء توانمند و اندیشمنداعتبار میبخشد واین مساله موجب اعتبار دو سویه سازمان واعضاء می باشد .

logo-samandehi