دوشنبه، 10 آبان 95 - 08:31

آمارهای رسمی براساس شاخص‌های تدوین شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۴ تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوارها به اینترنت دسترسی داشته‌اند. نگاهی به وضعیت آماری حوزه ارتباطات طی سال گذشته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی تعداد ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار ایرانی با استفاده از رایانه‌های معمولی، لپ‌تاپ و تبلت۱ به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.

آمار تفکیکی می‌گوید هشت میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۷ خانوار (۳۶ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، چهار میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۸۸ خانوار حداقل دارای لپ‌تاپ (۱۶٫۹ درصد مجموع خانوارها) و پنج میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۹۲ خانوار (۲۱٫۱ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

آمارگیری مذکور در سال ۹۴ برای میزان دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم می‌گوید که با همان جمعیت خانواری تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار(۵۵ درصد کل خانوارها) به اینترنت دسترسی داشته‌اند.

براساس آمار هشت میلیون و هشت هزار و ۴۸۸ خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند.

به این ترتیب ۵۵٫۵ درصد از خانوارهای کشور به اینترنت دسترسی داشته و ۳۳ درصد از این مزیت بی‌بهره هستند.

توزیع خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به اینترنت در محل سکونت هم مطابق جدول زیر است:

139508091401321929060554

از مجموع ۱۳٫۴ میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت ۱۲٫۹ میلیون خانوار (۹۵٫۸ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، هفت میلیون خانوار (۵۱٫۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰٫۷ میلیون خانوار (۷۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب ۹۸٫۵ درصد، ۵۷٫۴ درصد و ۸۰٫۴ درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸۲٫۸ درصد، ۲۵٫۳ درصد و ۷۲٫۶ درصد است.

139508091400341609060504

logo-samandehi