یکشنبه، 06 شهریور 01 - 06:34

 

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی مشخص شدند. اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان آنها که در مجمع عمومی ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب شده‌اند، به مدت سه سال دارای اعتبار است.

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی مشخص شدند و اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان آنها که در مجمع عمومی ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب شده‌اند، به مدت سه سال دارای اعتبار است.

به استناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات وزیران و مدارک ارسالی از انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی به شماره ۴۸۲-۳/۲-۷ که در این اداره کل به ثبت رسیده، اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان آنها که در مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ انتخاب شده‌اند، به مدت سه سال دارای اعتبار است. سمت اعضای هیات مدیره تعیین‌شده در تاریخ ٰ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ به شرح زیر است:

زینب دالوند رئیس هیات مدیره، سیدرضا شیرازی مفرد نایب رئیس، شیما شریفی خزانه دار، عادل طالبی عضو اصلی، دبیر، محمدرضا رحمانی زنجانی عضو اصلی هیات مدیره، مجید خاکپور مقدم عضو اصلی هیات مدیره، نوید معافیان عضو اصلی هیات مدیره، امیرحسین اسماعیلی عضو علی‌البدل هیات مدیره، وحید خسروی عضو علی‌البدل هیات مدیره، حبیب جانبهان بازرس اصلی،حجت فرید بازرس علی‌البدل.

برابر تبصره ماده۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اوراق تعهدآور، اسناد رسمی و اسناد مالی از قبیل چک، سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد، با امضای مشترک خزانه‌دار و رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

logo-samandehi