سه شنبه، 24 فروردین 95 - 10:21

 

تصویب‌نامه دولت در مورد تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

۰۲۵۱۵۳۶۲۵۲۹۱۰۳۴۵۱۰۲a

این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵٫۱٫۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۲۵۶۶۷۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج درر تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (۳٫۷۴۰٫۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.

۲- میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیف تخلفات مستندات قانونی ارقام به ریال
۱ عدم درج قیمت در هربار ماده (۶۵) ۸۰۰٫۰۰۰
۲ عدم صدور صورتحساب در هربار ماده (۶۶) ۷۰۰٫۰۰۰
۳ عدم نگهداری ورتحساب و یا عدم ارایه آن به مأموران ماده (۶۷) ۶۰۰٫۰۰۰
۴ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول ماده (۶۸) ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۵ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم ماده (۶۸) ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
۶ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ماده (۶۸) ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

logo-samandehi