پنجشنبه، 20 آبان 95 - 03:23

اکوسیستم کارآفرینی اصطلاحی است که بر اســاس آن موقعیت یک شهر برای پتانســیل های کســب وکار ســنجیده میشود. اصفهان از قدیم دارای پتانسیلهای بالایی بوده و اکنون نیــز در صنعت و تجارت از ارکان اصلی کشور محسوب میشود. کســب وکارهای نوپا و اســتارتاپ ها نیز در اصفهان دارای علاقه مندان بســیاری شــده و رویدادهای کارآفرینی در این شهر کم نیســتند. چندی قبل نیز باشگاه مدیران و مشاوران به منظور بهبود اکوسیستم کسب وکار استان و توسعه فرهنگ مشاوره راه اندازی شد که سکان آن را دکتر کوروش خسروی بر عهده دارد که دبیری جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی را نیز عهده دار است. از این رو گفتوگویی با او در زمینه کارآفرینی در اصفهان و نقش باشــگاه مشاوران انجام دادیم که در ادامه میخوانید:

dr-khosravi

باشگاه مدیران و مشاوران چه نقشی در بهبود اکوسیستم کارآفرینی اصفهان میتواند بازی کند؟

ارزیابی اکوسیســتم کارآفرینــی را با توجه به وضعیت شــاخص هایی همچون زیرســاخت ها، میزان نوآوری و غنای آن از نظر تجاری و کاری انجام میدهند.
یکی از شــاخص های مهم برای ایــن رتبه بندی میزان دسترســی به متخصصان اســت، یعنی تا چه اندازه کارآفرینــان میتوانند مشــاوران خود را پیدا کننــد و از آنها بهره ببرند. نه تنها در اصفهان بلکه در همه ایران این مشکل را داریم که مثال دسترسی به یک مشاور خوب در زمینه مالکیت فکری یا امور بازرگانی به سهولت انجام نمیشود. وقتی کارآفرین به مشاوران خوبی برای ایجاد کســب وکار و مدیریت آن دسترسی نداشته باشد، در توسعه کسب وکار خود با مشکل روبه رو میشــود. این موانع ریز است، اما میتوان این موانع را برداشت تا شخص با سرعت بیشتری کسب وکار خود را پیش ببرد. نقش باشگاه برطرف کردن این مسائل و رفع آنهاست و میخواهد این موانع را از جلوی پای کارآفرینان بردارد.

به نظر شــما باشــگاهی که اکنون تشکیل شده تا چه اندازه به باشگاه ایده ال نزدیک است؟

باشــگاه فعلی تا باشگاه ایده ال فاصله بسیاری دارد. باید باشــگاه به حدی برسد که صد مشاور با صد جایگاه در یک مکان وجود داشــته باشد و افراد متعددی در آن به رفت وآمد، بپردازند.به عنوان مثال در آن هزار جوان یا صاحب کسب وکار بین مشاوران باشند، اما اکنون به یک پنجم آنچه میخواستیم نیز نرسیده ایم. البته تاکنون تنها دو جلسه از باشگاه برگزار شــده ولی به نظرمان میرســد که داریم مســیر رو به جلویی را میرویم. البته چشــم انداز خود را دست کم نگرفته ایم و میخواهیم به همان جایگاهی برســیم که صد مشــاور حضور داشته باشند. به همین دلیل، به تدریج داریم فرایندها را اصلاح میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

اصفهان دارای چه پتانسیلهایی است که باشگاه مشاوران میتواند آن را شکوفا کند؟

تا آنجایی کــه میدانم این باشــگاه تاکنون در هیچ یک از شــهرهای ایران تشــکیل نشده و اصفهان در این زمینه پیشــگام است و تلاش ما این اســت که بهترین کارآیی را داشــته باشد. اصفهان را میتوان بهترین اکوسیستم کارآفرینی ایران دانســت که اتفاقاتی از جمله ایجاد باشگاه مشــاوران میتواند در شــتاب دهی آن تأثیرگذار باشد.

چرا اصفهان را باید بهترین اکوسیستم کارآفرینی دانست؟

اول به دلیل روحیه مردم شهر است که برایشان کسب وکار خیلی مهم است. دوم اخبار و مطالعاتی است که به گوش میرســد از جمله اینکه اولین پارک علم و فناوری کشور در اصفهان راه اندازی شــد. اصلا در تهران نمیدانستند که مرکز رشد چیست و از شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یاد گرفتند که مرکز رشد چه ساز و کاری دارد. در کسب وکارها نیز اصفهان متفاوت است برای مثال، نمونه سیتی سنتر را در کجا داریم؟ اما در بســیاری مواقع صاحبان کســب وکار نوپــا از این گلایه دارند کــه در تهران هر کاری که انجام دهیم، بالاخره به یک سودی میرسیم اما در اصفهان با وجود تلاشهای بسیار احتمال شکستمان زیاد است. دلیلش چیست؟ بالاخره تهران شهر هشت میلیون نفری است و اصفهان شهر دومیلیون نفری است. اما نمیتوان جایگاه اصفهان را انکار کرد. مثال طرح جایگاههای تک سکوی پمپ بنزین را در اصفهان ببینید. وقتی وزیر نفت به اصفهان آمد گفت سال ها آرزو داشته که چنین طرحی در شــهرها اجرا شــود و رؤیای من بود که همه خیابانها پمپ بنزین داشته باشد و مردم بی دردســر، بی معطلی و بدون چرخیدن در خیابانها بنزیــن بزنند. نمیتوانیم بگوییم که خیلی عقب هستیم. اســنوا بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی کشــور در اصفهان است. اصفهان بزرگترین قطب فولاد و ســنگ ایران اســت و بیشــترین میزان تولید طلای ساخته شده کشور در اصفهان اســت. بیشترین میزان تولید شیر نیز در اصفهان است، چرا در اصفهان باید تولید شیر و لبنیات اینقدر بالا باشــد؟ وقتی این شاخصها و ســیگنالها را میبینید، میفهمید که همت و روحیه مردم در ایجاد و مدیریت کسب وکار باعث شــده به این نقطه مهم برسد و دلیلش فرهنگ سخت کوشی است.

چه اتفاقاتی باعث میشود که اصفهان با رشد بیشــتری در زمینه کسب وکار مواجه شود؟

بایــد این نکته را در نظر داشــته باشــیم که اصفهان میتواند بهترین اکوسیســتم کارآفرینی غرب آسیا باشــد. در غرب آسیا استانبول، دوبی، بیــروت و تهران را داریم کــه با یکدیگر در حال رقابت هســتند و اصفهان میتواند پیشــتاز این رقابت باشــد. ۹ پارامتر در اکوسیستم مهم است که اگر فراهم شــود به نتیجه میرسیم. از جمله زیرســاختها، قوانین، فرهنگ مــردم و درواقع نوآوری بالا باشد بسیار مهم است که این مورد آخر به دلیل دومین شــهر دانشگاهی کشور بودن با ۱۰۰ هزار دانشــجو قابل تحقق اســت. یکی هم استفاده خوب از مشاوران در عرصه های گوناگون که باشــگاه مشاوران به این دلیل ایجاد شده است.

logo-samandehi