دوشنبه، 18 فروردین 99 - 09:51

گروه آیسا

شرکت  پویاسازان

اصفهان ارتباط در نظر دارد در ایام تعطیلات نوروز و پویش #در_خانه_بمانیم جهت پرکردن بخشی از اوقات در ایام قرنطینه، به‌صورت روزانه کتاب‌های ارزشمند را با مخاطبان به اشتراک بگذارد. با ما همراه باشید.

عنوان کتاب:  اقتصاد در عصر جدید

نویسنده: جعفر خیرخواهان

مترجم: جعفر خیرخواهان

انتخــاب شگفتی ســاز دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا، تصــورات و نظــرات بی وقفــه ای دربــاره تغییــرات بالقــوه احتمالــی در سیاســتگذاری اقتصــادی و کل اقتصــاد امریــکا ایجــاد کــرد و نااطمینانــی چشــمگیری در حوزه هــای گوناگــون سیاسـتگذاری اقتصـادی امریـکا بوجـود آورد. ترامـپ با اینکـه نامـزد حـزب جمهوریخـواه بـود در مبـارزات انتخاباتـی بیشـتر بـه شـکل سیاسـتمداری بیـرون از تشـکیلات حاکـم بـا برنامـه کاری مشـتمل بــر ایده هــا و سیاســت های التقاطــی ظاهــر شــد.

بــا توجــه بــه اینکــه وی هیــچ تجربــه ای در حکومت داری نداشــت کمتــر رویــداد تاریخــی مشــابهی هــم وجــود دارد تــا بــرآن اســاس بتــوان اولویت هــای سیاســت گذاری اقتصــادی دولــت وی را پیشبینــی کرد.

در ایـن گـزارش ویـژه برخـی از موضوعـات مهـم سیاسـت گذاری تجـارت خارجـی، تغییـر شـکل بالقـوه بنیـادی در سیاسـت تجـاری امریـکا و چالش هایـی کـه در دولـت جدیـد امریـکا بوجـود خواهـد آمــد بحــث و بررســی می شــود.

شـش مطلـب این گـزارش که طیفـی از موضوعات سیاسـت گذاری در حــوزه اقتصــاد و تجــارت بین الملل را پوشــش می دهنــد اقتصاددانــان سرشــناس و صاحبنظرانــی نوشــته اند کــه اکثــر آنهــا منتقـد رویکـرد جدیـد دولـت ترامـپ هسـتند.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi